Inne informacje

Procedura organizacji pracy Gminnego Żłobka nr 1
w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.
Wirus przenosi się:
• bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające
w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
• pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.
Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia.
Rozdział 1
Organizacja pracy Żłobka

1. Ustala się godziny wejścia do żłobka dla każdego rodzica indywidualnie.
2. Po godzinach określonych w pkt.1 żłobek jest zamykany i udostępnia się kontakt
telefoniczny lub domofonowy.
3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców – pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 29 kwietnia 2020 roku. Do żłobka przyjmuje się dzieci na podstawie oświadczenia rodzica.
4. Dziecko do żłobka przyprowadza jeden rodzic/opiekun, który jest zobowiązany stosować się do wytycznych GIS z dnia 30.04.2020 roku i MEN, MZ, GIS z dnia 29 kwietnia 2020 roku.
5. Przy wejściu do żłobka udostępnia się płyn do dezynfekcji i instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk.
6. Każda osoba wchodząca do budynku żłobka jest zobowiązana do przeprowadzenia dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją GIS. Ponadto osoba wchodząca zobowiązana jest nosić maseczkę/przyłbicę zakrywającą nos i usta. Osoby nie posiadające zakrytych ust i nosa nie będą wpuszczane do budynku żłobka.
7. Pracownicy dyżurujący przy wejściu do żłobka w określonych godzinach zostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
8. W toaletach umieszcza się instrukcję GIS mycia i dezynfekcji rąk.
9. Dokonuje się kontroli w trakcie dnia pracy stanu środków czystości w toaletach i sprawdza się ilość płynu dezynfekującego w dozownikach.
10. Z dystrybutorów wody, dzieci będą mogły korzystać pod nadzorem opiekuna.
11. Na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa, a po jej powrocie zabawki na placu zabaw muszą zostać zdezynfekowane.
12. Do czasu przeprowadzenia dezynfekcji placu zabaw nie mogą z niego korzystać dzieci.
13. Żłobek zapewnia sprzęt i środki do dezynfekcji. Pracownicy, zgodnie z przydziałem obowiązków raportują stan prac porządkowych i dezynfekujących.
14. Zgodnie z wytycznymi ustala się, że w grupie może przebywać do 9 dzieci.
15. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecka i każdego opiekuna
16. W przypadku trudności z wykonaniem dezynfekcji pracownik jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować Dyrektora żłobka.
17. Żłobek przygotował procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia. Każdy pracownik jest zobowiązany zapoznać się z procedurą i ją stosować.
18. Przy wejściu do żłobka udostępnia termometr bezdotykowy. Każdy pracownik jest zobowiązany stosować się do wytycznych GIS w celu samokontroli temperatury ciała. W przypadku, kiedy podczas samokontroli temperatury ciała pracownik będzie miał wyższa temperaturę niż 38 st. C nie może podjąć pracy i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Żłobka.
19. Pracownik, który wykazuje objawy chorobowe (kaszel, duszności, problemów z oddychaniem, podwyższona temperatura, zmęczenie) nie może podjąć pracy i bezzwłocznie poinformuje Dyrektora Żłobka.
20. Placówka w holu przy wejściu zamieszcza numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych ( plakat MZ załącznik nr 8).
21. Żłobek ustala ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami, które będą wykorzystane w przypadku pojawienia się u dziecka objawów choroby ( kaszel, duszności, problemów z oddychaniem, podwyższona temperatura, zmęczenie).
22. Wyznacza się pomieszczenie do tzw. izolacji (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie przebywała odizolowana osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
23. W przypadku zarejestrowania zakażenia w Żłobku, powiadamia się osoby, które mogły mieć kontakt z osobą zakażoną, aby zastosowały się do zaleceń GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Rozdział 2
Personel sprzątający i pomocniczy w Żłobku

1. Przed przystąpieniem do pracy personel sprzątający zostaje zapoznany z obowiązującą organizacją pracy w czasie ograniczenia funkcjonowania Żłobka w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. Personel zostaje zapoznany z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instrukcji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
3. Personelowi sprzątającemu w Żłobku zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności:
a) założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta /przyłbice,
b) mycie i dezynfekcje rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki,
c) usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka
z odpadami. Maseczki i rękawiczki usuwać zgodnie z instrukcją, która stanowi załącznik nr 1 i 2 do procedury,
d) unikania dotykania oczu, nosa i ust podczas prac. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.
e) po zakończonej pracy należy umyć ręce i dokonać dezynfekcji zgodnie z instrukcją, która stanowi załącznik nr 3 do procedury.
4. Personelowi sprzątającemu Dyrektor wyznacza pomieszczenia i sale, które będą przez niego sprzątane. Pracownik bez zgody Dyrektora nie dokonuje zmian pomieszczeń sprzątanych w uzgodnieniu z innym pracownikiem.
5. Przed przystąpieniem do dezynfekcji przy użyciu środka dezynfekującego należy zapoznać się z zaleceniami producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji i ich ściśle przestrzegać.
6. Po dezynfekcji pomieszczenie wywietrzyć, a czas wietrzenia nie może być krótszy niż określony przez producenta środka dezynfekującego, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
7. Pracownik dezynfekuje powierzchnie:
a) ciągi komunikacyjne,
b) toalety,
c) dozowniki,
d) dezynfekcji powierzchni dotykowych takich jak:
 poręczy,
 klamek,
 włączników,
 klawiatury,
 powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, szafek, biurek, krzesła,
 pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do zająć opiekuńczych.
8. Personel powinien zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni Żłobka, wynoszący min. 1,5 m.
9. Zobowiązuję personel sprzątający do potwierdzenia wykonania czynności składając podpis na raporcie, który stanowi załącznik nr 5

Rozdział 3
Personel obsługi żywienia zbiorowego w Żłobku

1. Personel obsługi żywienia zbiorowego jest zobowiązany stosować dotychczasowe wymagania określone przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego oraz stosować szczególne środki ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego.
2. Personel zostaje zapoznany z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instrukcji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
3. Zobowiązuję pracownika ( intendenta) do bieżącego śledzenia informacji i wytycznych przesyłanych przez GIS i MEN dotyczących pracy przedszkoli w czasie ograniczenia funkcjonowania Żłobka w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Informacje, te bezzwłocznie należy przekazać Dyrektorowi Żłobka.
4. W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia istotne jest przestrzeganie zasad higieny oraz bezpieczeństwa produkcji, kupna, dostarczania oraz przygotowywania żywności. Dokładna obróbka termiczna niszczy wirusa, ponieważ koronawirus ulega zniszczeniu, gdy zastosuje się odpowiednią kombinację czasu i temperatury np. 60 st. C przez 30 min. Tak więc w przypadku mięsa, produktów surowych, typowa obróbka cieplna eliminuje zanieczyszczenie mikrobiologiczne, w tym również SARS COV-2.
5. Wirus przenosi się w sposób bezpośredni – poprzez kontakt z wydzielinami zainfekowanej osoby (drogą kropelkową) lub pośrednio – poprzez kontakt z powierzchniami, na których znajdują się wydzieliny osoby zainfekowanej. Sposobem na pozbycie się wirusa jest dezynfekcja.
6. Bezwzględne przestrzeganie procedur HACCP. Każdy pracownik Personel obsługi żywienia zbiorowego jest zobowiązany przed przystąpieniem do pracy z ponownym zapomnieniem się z obowiązującą procedurą Haccp w Żłobku.
7. Zachować wzmożone zasady higieny – właściwe mycie rąk, dezynfekcja.
8. Personel obsługi żywienia zbiorowego zobowiązany jest do korzystania ze środków ochrony indywidualnej wyposażonych przez pracodawcę.
9. Należy wyrzucać opakowania zewnętrzne przed umieszczeniem produktu na półce, ale zachowywać istotne informacje np. datę przydatności do spożycia, a przed rozpoczęciem przygotowywania lub gotowania żywności, jak również po jej przygotowaniu należy umyć ręce ciepłą wodą i mydłem, a następnie zdezynfekować.
10. Posiłki, takie jak np. zupy, należy doprowadzić do wrzenia tak, aby zyskać pewność, że osiągnęła ona temperaturę 70 st. C. Inne dania należy odgrzewać do temperatury powyżej 70 st. C
11. Personel jest zobowiązany dodatkowo do częstego mycia rąk i dezynfekcji, w szczególności po wykonaniu poniższych czynności:
a) przed rozpoczęciem pracy;
b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona;
c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
f) po skorzystaniu z toalety;
g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
h) po jedzeniu, piciu;
i) po kontakcie z pieniędzmi
12. Personelowi obsługi żywienia zbiorowego w Żłobku zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności:
a) założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta /przyłbice,
b) umycie i dezynfekcje rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki,
c) usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami. Maseczki i rękawiczki usuwać zgodnie z instrukcją, która stanowi załącznik nr 1 i 2 do procedury,
d) unikaj dotykania oczu, nosa i ust podczas prac. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.
13. Po zakończonej pracy umyj ręce i dokonaj dezynfekcji zgodnie z instrukcją, która stanowi załącznik nr 3 do procedury
14. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 60 st. C lub je wyparzyć.
15. Posiłki przygotowane dla wychowanków transportujemy do sal windą towarową, a następnie są odbierane przez opiekuna grupy. Personel obsługi żywienia zbiorowego nie wchodzi do sal, gdzie przebywają dzieci.
16. W przypadku kontaktu z dostawcami zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m. Podczas kontaktu z dostawcą zewnętrznym pracownik winien posiadać rękawiczki i maseczkę. Dostawca nie powinien być wpuszczany do pomieszczeń żłobka.
17. Należy ograniczyć płatności gotówkowe z dostawcami, a w przypadku konieczności dokonania tej płatności pracownik jest zobowiązany posiadać rękawice i maseczkę.
18. Lodówki i blaty kuchenne powinny być czyszczone regularnie, choć częściej niż zwykle z użyciem detergentów.
19. Przed przystąpieniem do dezynfekcji przy użyciu środka dezynfekującego należ zapoznać się z zaleceniami producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji i ich ściśle przestrzegać.
20. Po dezynfekcji pomieszczenie wywietrzyć, a czas wietrzenia nie może być krótszy niż określony przez producenta środka dezynfekującego, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
21. Personel obsługi żywienia zbiorowego dezynfekuje powierzchnie:
e) ciągi komunikacyjne,
f) toalety,
g) dozowniki,
h) dezynfekcji powierzchni dotykowych takich jak:
 poręczy,
 klamek,
 włączników,
 powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, szafek, krzesła, drzwi,
22. Personel powinien zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni Żłobka, wynoszący min. 1,5 m.
23. Zobowiązuję personel do potwierdzenia wykonania czynności składając podpis na raporcie, który stanowi załącznik nr 6, a następnie przekazuje się wypełniony formularz intendentowi.
24. Zobowiązuje się intendenta do dokonywania weryfikacji i gromadzenia dokumentacji z prac dezynfekcyjnych.

Rozdział 4

Opiekunowie i personel pomocniczy w sprawowaniu opieki nad dziećmi

1. Personel zostaje zapoznany z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instrukcji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wytycznych MEN, MZ, GIS z dnia 29.04.2020 r. „Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego”
2. Opiekun weryfikuje, czy dziecko nie zabrało do sali, w której sprawowana jest opieka niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek, które nie są własnością żłobka.
3. Opiekun zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
4. Opiekun organizuje pokazy właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.
5. opiekun organizuje zabawy, które nie generują większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
6. Opiekunowie nie mogą organizować wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.
7. Opiekun może organizować wyjścia na wewnętrzny plac zabaw Żłobka , według ustalonego harmonogramu przez Dyrektora Żłobka.
8. Opiekun przed rozpoczęciem zajęć opiekuńczych weryfikuje, czy pomieszczenie było dezynfekowane, co zostało potwierdzone przez personel sprzątający w załączniku nr 5 i potwierdza, to w załączniku nr 7
9. Opiekun przygotowuje salę do zająć opiekuńczych poprzez usunięcie z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować.
10. Opiekun przygotowując dzieci do leżakowania rozkłada leżaczki z zachowaniem możliwie największych odstępów pomiędzy dziećmi.
11. Opiekun dokonuje termometrem bezdotykowym pomiaru temperatury ciała dziecka w przypadku pojawienia się objawów chorobowych. Wyniki prawidłowych temperatur (poniżej 38 st. C) nie podlegają odnotowaniu. Badanie temperatury ciała dziecka może być wykonane u dzieci, których rodzic wyraził zgodę.
12. Opiekun, który wykorzystuje do zajęć przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze przekazuje je do systematyczniej dezynfekcji.
13. Opiekun wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę. Opiekun jest zobowiązany do potwierdzenia wykonania czynności składając podpis na raporcie, który stanowi załącznik nr 7.
14. Opiekun sprawując opiekę nad dziećmi nie dopuszcza do przemieszczania się pomiędzy salami dzieci, w których prowadzone są zajęcia opiekuńcze z dziećmi z innych grup.
15. Opiekun jest zobowiązany do obserwacji dzieci będącej pod jego opieką pod kontem zdrowotnym. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze Żłobka. O fakcie odizolowania dziecka należy bezzwłocznie powiadomić Dyrektora.
16. Personel pomocniczy skierowany do organizacji przyprowadzania i obierania dzieci zobowiązany jest do posiadania maseczek i rękawic.
17. Każdy rodzic/opiekun zgodnie z wytycznymi GIS jest zobowiązany przyprowadzania do żłobka dziecka zdrowego, bez objawów chorobowych.
18. Personel kieruje rodziców do części ogólnej Żłobka (szatnia), w której zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 30 kwietnia 2020 roku – Rodzic może wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej Żłobka z zachowaniem 15 m2 na jednego rodzica. Rodzice przebywający z dzieckiem w części wspólnej Żłobka zobowiązani są posiadać zakryty nos i usta, oraz posiadać rękawice jednorazowe, przed wejściem zdezynfekować ręce płynem udostępnionym przez Żłobek. Przy dozowniku wisi instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
19. Personel pomocniczy weryfikuje, czy dziecko nie posiada zbędnych przedmiotów i zabawek – zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 29.04.2020 r. „Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego”. Jeżeli dziecko posiada takie przedmioty, rodzic proszony jest o niepozostawianie tych przedmiotów w Żłobku.
20. W Żłobku w części wspólnej nie może przebywać równocześnie więcej rodziców niż określono w wytycznych GIS z dnia 30 kwietnia 2020.
21. Dziecko przyprowadzane/ odbierane jest przez jednego rodzica/opiekuna.