Regulamin żłobka

Regulamin organizacyjny Gminnego Żłobka nr 1  w Konstancinie – Jeziornie

Gminny Żłobek nr 1 przy ul. A. Walentynowicz 3a w Konstancinie – Jeziornie, zwany dalej „Żłobkiem”, działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)
 2. Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )
 3. Statutu Gminnego Żłobka nr 1
 4. Niniejszego regulaminu organizacyjnego

§ 1

 1. Regulamin Organizacyjny określa:
  – organizację pracy Żłobka, ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w żłobku, obsadę osobową;
  – zasady funkcjonowania Żłobka;
  – organizację opieki nad dziećmi;
  – warunki przyjmowania dzieci do Żłobka;
  – prawa dziecka;
  – prawa i obowiązki rodziców;
  – obowiązki Żłobka w razie śmierci dziecka.

I. Organizacja pracy Żłobka, ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku, obsada osobowa.

§ 2

 1. Żłobek organizuje opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez Dyrektora Żłobka wg potrzeb większości rodziców.
 2. Żłobek pracuje 11 miesięcy w roku z przerwą urlopową w okresie wakacji, ustaloną przez Dyrektora Żłobka.
 3. Dziecko może przebywać w Żłobku do 10 godzin dziennie.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony.
  Możliwe jest zgłoszenie telefoniczne, mailem lub faksem nieprzewidzianej wcześniej sytuacji, która spowoduje wydłużony czas pobytu dziecka w żłobku danego dnia.
  Za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku powyżej 10 godzin na mocy Uchwały Nr 66/VI/9/2001 Rady Miejskiej Konstancin Jeziorna z dnia 28 kwietnia 2011 roku (§ 1, pkt 6.) pobierana jest opłata w wysokości 20 zł za każdą dodatkową godzinę opieki.
 4. Opiekunki w poszczególnych grupach, zapisują poranną godzinę przyjścia każdego dziecka, w celu ewentualnego późniejszego zweryfikowania ilości godzin pobytu dzieci w Żłobku.
 5. Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku:

6.30 – 8.00 – przyjmowanie dzieci, zabawy zorganizowane
8.00 – 8.15 – przygotowywanie do śniadania ( mycie rączek )
8.15 – 8.45 – śniadanie
8.45 – 9.00 – toaleta
9.00 – 11.10 – zajęcia i zabawy w grupie, drugie śniadanie
11.10 – 11.20 – przygotowywanie do obiadu, czynności higieniczne
11.20 – 11.45 – obiad – drugie danie
11.45 – 12.00 – toaleta,  przygotowywanie dzieci do snu
12.00 – 14.00 – leżakowanie
14.00 – 14. 20 – ubieranie dzieci, czynności higieniczne
14.20 – 14.35 – podawanie dzieciom zupy
14.35 – 16.00 – zajęcia i zabawy zorganizowane w grupach
16.00 – 16.15 – podwieczorek
16.15 – 16.30 – czynności higieniczne
16.30 – 17.00 – zabawy i zajęcia zorganizowane w grupach, wydawanie dzieci.

6. Dopuszcza się łączenie grup:
–  w godzinach porannych 6.30 – 7.30
–  w godzinach popołudniowych 16.00 – 17.00

7. Obsada osobowa w Żłobku, uwarunkowana jest liczbą miejsc organizacyjnych oraz możliwością przyjęcia dziecka niepełnosprawnego, na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub dziecka wymagającego specjalnej troski.
W szczególnych przypadkach, Żłobek ze względu na brak możliwości zapewnienia dziecku niepełnosprawnemu lub dziecku wymagającemu szczególnej opieki odpowiednich warunków, może odmówić przyjęcia dziecka do Żłobka.

8. W Żłobku mogą być zatrudnione osoby na następujących stanowiskach:

– Dyrektora Żłobka;
– głównego księgowego;
– psychologa, logopedy, terapeuty zajęciowego;
– starszej pielęgniarki, pielęgniarki, położnej;
– starszego opiekuna, opiekuna, młodszego opiekuna;
– starszych pokojowych, pokojowych;
– starszego intendenta, intendenta;
– szefa kuchni, kucharki, pomocy kuchennej;
– robotnika gospodarczego.

Obowiązki i uprawnienia pracowników Żłobka określają zakresy ich czynności, Regulamin Pracy Gminnego Żłobka, Kodeks Pracy i inne przepisy.

II. Zasady funkcjonowania Żłobka.

§ 3

 1. Dyrektorowi Żłobka podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w Żłobku.
 2. W czasie nieobecności Dyrektora Żłobka, jego zadania przejmuje osoba wskazana przez Dyrektora Żłobka.

§ 4

 1. W Żłobku funkcjonują trzy grupy dziecięce:                                                                                                                  – grupa I – Wodne Duszki
  – grupa II – Zaczarowane Elfy
  – grupa III – Leśne Skrzaty

2.  Żłobek zapewnia dzieciom zgodnie z obowiązującymi normami dla ich wieku:

a) wyżywienie;
b) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny    dziecka;
c) higienę snu i wypoczynku;
d) działania profilaktyczne promujące zdrowie;
e) działania kształtujące postawy pro społeczne;
f) działania kształtujące usamodzielnianie dzieci.

§ 5

1. Rodzice informowani są przez personel Żłobka o wszelkich niepokojących objawach zachowania się dziecka. Uprawniony personel Żłobka ma obowiązek, udzielić rodzicom informacji o stanie psychofizycznym dziecka, a także o zauważonych odstępstwach od norm rozwojowych właściwych dla rówieśników.

2. W przypadku gdy zachowania dziecka odbiegające od norm rozwojowych, objawiające się nadmierną agresją, nadpobudliwością itp. zagrażają bezpieczeństwu życia i zdrowia samego dziecka, innych dzieci czy personelu, Dyrektor Żłobka informuje o tym rodziców dziecka.

Czynności te dokumentowane są w karcie pielęgnacyjnej dziecka i są podstawą do zaprzestania świadczenia usług przez Żłobek wobec danego dziecka.

3. W przypadku, gdy u dziecka zostaną zauważone sińce, urazy, które mogą świadczyć o stosowaniu wobec niego przemocy fizycznej lub molestowania, w tym także molestowania seksualnego – poddaje się je ocenie pielęgniarskiej.

Pielęgniarka lub osoba upoważniona, sporządza stosowną dokumentację. O sporządzeniu notatki informuje się rodziców dziecka.

Jeżeli ponownie stwierdzi się u dziecka urazy lub jeśli zauważone urazy po raz pierwszy, nie budzą wątpliwości stosowania wobec dziecka przemocy, Dyrektor Żłobka lub osoba upoważniona obowiązana jest skierować do jednostki policji i prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad dzieckiem.

Jeżeli zauważony uraz wymaga natychmiastowej interwencji lekarza, Dyrektor Żłobka lub osoba upoważniona obowiązana jest wezwać pogotowie ratunkowe, powiadomić o tym fakcie policję i prokuraturę oraz rodziców dziecka.

4. Do Żłobka przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe.

W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych, personel Żłobka powiadamia o tym fakcie niezwłocznie rodziców.

Jeżeli zauważono u dziecka podwyższoną temperaturę na tyle, że sytuacja wymaga zastosowania środków farmakologicznych obniżających gorączkę, po konsultacji telefonicznej z rodzicem podaje się dziecku odpowiedni środek przeciwgorączkowy. Rodzic zobowiązany jest odebrać dziecko najpóźniej w przeciągu 1,5 godziny od momentu poinformowania go o zachorowaniu dziecka.

W tym czasie dziecko zostaje odizolowane od grupy dzieci  i pozostaje pod opieką pielęgniarki.

Jeżeli kontakt z rodzicem jest niemożliwy a u dziecka wystąpiły objawy chorobowe, zostaje ono odizolowane od grupy dzieci, pozostaje pod opieką pielęgniarki a czynności wobec dziecka są zgodne z deklaracją rodziców na temat postępowania w przypadku zachorowania dziecka w Żłobku, złożoną w karcie pielęgnacyjnej dziecka.

W szczególnych przypadkach, kiedy odbiór chorego dziecka przez rodzica wydłuża się, lub kontakt z rodzicem jest niemożliwy a objawy chorobowe dziecka są na tyle niepokojące, że wymaga ono natychmiastowej pomocy lekarskiej, personel Żłobka zobowiązany jest wezwać pogotowie ratunkowe.

Rodzice dziecka, które zostaje odesłane ze Żłobka z powodu wystąpienia objawów chorobowych, dostają pisemne oświadczenie uzasadniające odesłanie dziecka ze Żłobka oraz o udzieleniu dziecku niezbędnej pomocy.

Oświadczenie to jest przekazywane rodzicom w celu przedłożenia go lekarzowi, który zostaje poproszony  o wydanie opinii na temat choroby dziecka i ewentualnym terminie powrotu do Żłobka.

Oświadczenie lekarza jest podstawą ponownego przyjęcia dziecka do Żłobka.

W przypadku, kiedy rodzic nie będzie korzystał z porad lekarza, o ponownym  powrocie dziecka do Żłobka zadecyduje sam rodzic, biorąc odpowiedzialność za decyzję przyprowadzenia dziecka do Żłobka bez skorzystania z konsultacji lekarskiej.

W przypadku zachorowania dziecka w domu, podstawą przyjęcia dziecka do żłobka po chorobie, jest ksero zwolnienia lekarskiego rodzica.

O każdej chorobie dziecka, rodzic ma obowiązek powiadomić Żłobek, w szczególności wystąpienia choroby zakaźnej. W takim przypadku będzie wymagane zaświadczenie lekarza, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Żłobka, które rodzic powinien otrzymać na wizycie kontrolnej.

§ 6

Mając na uwadze prawidłową organizację pracy Żłobka, dzieci powinny być przyprowadzane do godz. 8.30.

Istnieje możliwość późniejszego przyprowadzenia dziecka, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z personelem Żłobka.

Jeżeli późniejsze przyprowadzenie dziecka będzie sytuacją sporadyczną, rodzic zobowiązany jest zgłosić ten fakt opiekunom w grupie dzień wcześniej lub w tym samym dniu zadzwonić z tą wiadomością do Żłobka do godz. 8.30.

Brak informacji o późniejszym przyprowadzeniu dziecka spowoduje, że dziecko tego dnia będzie miało wpisaną nieobecność, co będzie podstawą do nie przyjęcia w tym dniu dziecka do Żłobka.

Jeżeli późniejsze przyprowadzanie dziecka do Żłobka będzie sytuacją stałą, rodzice proszeni są o wypełnienie stosownej deklaracji.

§ 7

 1. Dziecko w Żłobku pozostaje pod stałą opieką wykwalifikowanego personelu.
 2. Opiekun jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych mu dzieci.
 3. Opiekun kontroluje miejsce przebywania dzieci, każdorazowo przed przystąpieniem do zajęć i zabaw. Sprawdza również stan sprzętu i pomocy.
 4. Przed wyjściem do ogrodu, osoba upoważniona, sprawdza pod względem bezpieczeństwa plac zabaw oraz znajdujący się na nim sprzęt.
 5. Osoba sprawująca opiekę nad dziećmi, może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko i wyłącznie wówczas, gdy zapewni im opiekę innego pracownika Żłobka.
 6. Obowiązkiem opiekuna jest udzielenie dziecku pierwszej pomocy w sytuacji, gdy ta pomoc jest potrzebna.
 7. W sytuacjach nagłych, wszystkie działania pracowników Żłobka, bez względu na zajmowane stanowisko i zakres czynności, są skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

§ 8

 1. Dzieci ze Żłobka mogą być odbierane tylko przez rodziców. Istnieje możliwość odbioru dziecka przez osobę pełnoletnią, którą rodzice upoważnią poprzez wypełnienie odpowiedniego upoważnienia.
 2. Osoba upoważniona, odbiera dziecko ze Żłobka, po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości.
 3. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze Żłobka przez osobę upoważnioną.
 4. Pracownicy Żłobka mogą odmówić wydania dziecka rodzicom lub osobom upoważnionym, jeśli stwierdzą, że stan osoby nie gwarantuje dziecku zapewnienia bezpieczeństwa – odurzenia, stany emocjonalne. W takim przypadku, dziecko pozostaje w Żłobku do momentu przybycia innej uprawnionej do jego odbioru osoby, powiadomionej przez personel.
 5. W sytuacji gdy dziecko nie zostaje odebrane ze Żłobka po zakończeniu pracy placówki, niemożliwy jest  kontakt z rodzicami i osobami upoważnionymi, Dyrektor lub inny pracownik Żłobka zawiadamia najbliższą jednostkę policji o potrzebie umieszczenia dziecka za zgodą sądu opiekuńczego – w Domu Małego Dziecka.

§ 9

Wysokość i termin wnoszenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku, określa stosowna Uchwała Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna.

§ 10

 1. Wobec dziecka nie może być stosowana przemoc. Dzieci nie należy pod żadnym pozorem zmuszać do jedzenia. Posiłki powinny być tak zorganizowane i przygotowane, aby zachęcały dzieci do jedzenia.
 2. Dzieci w każdym czasie muszą mieć zapewniony dostęp do napojów.

§ 11

 1. Rodzice powinni wyposażyć dziecko w:
  – obuwie domowe
  – pieluszki jednorazowe
  – śliniaczki
  – pidżamkę, pościel, ręcznik
  – ubranko na zmianę
 2. Rodzice są zobowiązani do prania i dostarczania czystych pidżamek, ręczników i pościeli.
 3. Jeżeli dziecko ma zaleconą dietę eliminacyjną, może być ona stosowana w Żłobku na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
 4. Jeżeli dziecko korzysta z aparatów, które powinno nosić w trakcie przebywania w Żłobku, rodzice przekazują tego typu urządzenia personelowi Żłobka, wraz ze wskazówkami co do ich używania i obsługi.
 5. Jeżeli dziecko ma specjalne potrzeby, inne niż jego rówieśnicy, dotyczące snu, warunków rozwoju itp., rodzice powinni przekazać te informacje personelowi Żłobka, który w miarę możliwości zapewni dziecku optymalne warunki.
 6. Ze względów bezpieczeństwa, dziecko uczęszczające do Żłobka nie może nosić biżuterii.

§ 12

 1. Zasady prowadzenia rekrutacji dzieci do Żłobka, określa Regulamin przyjmowania dzieci do Gminnego Żłobka nr 1.
 2. Rodzice zobowiązani są do przedstawienia Dyrektorowi Żłobka lub osobie upoważnionej niezbędnych dokumentów, potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów przy weryfikacji wniosków.
 3. Rodzice dostarczają zaświadczenie o zatrudnieniu:
  – jeśli umowa o pracę jest zawarta na czas nieokreślony – raz na rok;
  – jeśli umowa jest na czas określony lub jest umową – zleceniem – każdorazowo po dacie jej zakończenia.
 4. Jeżeli rodzice nie uiszczają opłat za pobyt i wyżywienie dziecka uczęszczającego do Żłobka, Dyrektor placówki po uprzednim zawiadomieniu rodziców, może skreślić dziecko z listy dzieci przyjętych.
 5. Rodzice zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań uczęszczania dziecka do Żłobka.

Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione nie wcześniej niż trzy dni przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do Żłobka.

III. Prawa dziecka

 1. Dziecko ma prawo do:
  a) akceptacji takim jakie jest;
  b) równego traktowania;
  c) nietykalności fizycznej;
  d) poszanowania tradycji kulturowej i religijnej;
  e) opieki i ochrony;
  f) poszanowania godności osobistej i intymności;
  g) wysłuchania i możliwie uwzględnienia jego zdania i życzenia;
  h) ochrony przed przemocą psychiczną;
  i) zabawy oraz aktywnego kształtowania kontaktów społecznych;
  j) poznawania nowych miejsc i osób w towarzystwie rodziców lub innej bliskiej dziecku osoby.

IV. Prawa i obowiązki rodziców

 1. Rodzice mają prawo do:a) na bieżąco otrzymywać rzetelne informacje na temat swojego dziecka;
 2. b) uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów, dotyczących rozwiązywania zaistniałych problemów wychowawczych;
  c) wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Żłobka opinii na temat pracy Żłobka;
  d) przebywania wraz z dzieckiem w Żłobku w okresie adaptacji na zasadach ustalonych z Dyrektorem placówki lub osobą upoważnioną.
 3. Do obowiązków rodziców należy:a) przestrzeganie statutu Żłobka;
  b) przestrzeganie niniejszego regulaminu;
  c) terminowe uiszczanie opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku;
  d) przyprowadzanie dziecka do Żłobka zdrowego;
 4. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania doraźnych ustaleń organizacyjnych Dyrektora Żłobka i stosować się do nich.
 5. Rodzice zobowiązani są do zapoznawania się z treścią ogłoszeń, zarządzeń i komunikatów Dyrektora Żłobka i stosować się do nich.

V. Obowiązki Żłobka w razie śmierci dziecka

 1. W razie śmierci dziecka podczas pobytu w Żłobku, pracownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić:- pogotowie ratunkowe;
  – najbliższą komendę policji;
  – rodziców dziecka.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Na cele statutowe Żłobka można wnosić darowizny w formie rzeczowej.
 2. Przyjęcie darów rzeczowych potwierdza Dyrektor lub osoba upoważniona.
 3. Przyjęcie jakichkolwiek darów na cele statutowe Żłobka w sposób nieudokumentowany jest niedopuszczalne.
 4. Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w sposób właściwy dla jego nadania.