Zasady przyjmowania dzieci do Żłobka

Załącznik Nr 1
do Statutu Gminnego Żłobka nr 1
w Konstancinie – Jeziornie.

Regulamin przyjmowania dzieci do Gminnego Żłobka nr 1
w Konstancinie – Jeziornie

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie będzie mowa o rodzicu lub rodzicach, ma się przez to rozumieć również opiekunów prawnych dziecka, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

§ 2

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest pisemny wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, złożony przez rodziców z chwilą kiedy dziecko posiada nadany numer PESEL lub gdy numeru PESEL brak – inny dokument potwierdzający jego urodzenie.
 2. Wnioski do Żłobka przyjmowane są w ciągu całego roku.
 3. Do wniosku dołączony jest kwestionariusz spełniania odpowiednich kryteriów wraz z punktacją za poszczególne kryteria, który stanowi załącznik nr 2, do niniejszego Regulaminu.
 4. Wraz z wnioskiem, rodzice składają komplet dokumentów potwierdzających spełnianie odpowiednich kryteriów, oraz zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie. Wykaz wymaganych dokumentów stanowi załącznik nr 3, do niniejszego regulaminu.
 5. Brak przedłożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, będzie uznane, że rodzic lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego kryterium nie spełniają.
 6. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców pracujących, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki w ciągu dnia.
 7. Istnieje możliwość przyjęcia dziecka rodzica niepracującego aby umożliwić rodzicowi poszukiwanie pracy przez okres jednego miesiąca. Po tym czasie rodzic zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu. Brak zaświadczenia o zatrudnieniu skutkuje wypisaniem dziecka z listy dzieci przyjętych.

 

§ 3

1. O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje ilość przyznanych punktów za spełnianie następujących kryteriów:

 1. Rodzice i dziecko,  którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie gminy Konstancin – Jeziorna i rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla gminy Konstancin – Jeziorna – 20 punktów
 2. Rodzice i dziecko,  którego dotyczy wniosek,  zamieszkują na terenie gminy Konstancin – Jeziorna i rodzice  nie odprowadzają podatku dochodowego do urzędu skarbowego właściwego dla gminy Konstancin – Jeziorna – 15 punktów
 3. Rodzice i dziecko,  którego dotyczy wniosek, nie zamieszkują na terenie gminy Konstancin – Jeziorna i rodzice  nie odprowadzają podatku dochodowego do urzędu skarbowego właściwego dla gminy Konstancin – Jeziorna – 10 punktów
 4. Jeden z rodziców zamieszkuje  na terenie gminy Konstancin – Jeziorna i  odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla gminy Konstancin – Jeziorna – 18 punktów
 5. Rodzic samotnie wychowujący dziecko zamieszkujący  na terenie gminy Konstancin – Jeziorna i  odprowadzający podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla gminy Konstancin – Jeziorna – 23 punkty
 6. Rodzic samotnie wychowujący dziecko zamieszkujący  na terenie gminy Konstancin – Jeziorna i  nie odprowadzający podatku dochodowego do urzędu skarbowego właściwego dla gminy Konstancin – Jeziorna – 19 punktów
 7. Rodzic samotnie wychowujący dziecko nie zamieszkujący  na terenie gminy Konstancin – Jeziorna i  nie odprowadzający podatku dochodowego do urzędu skarbowego właściwego dla gminy Konstancin – Jeziorna – 12 punktów
 8. Rodzina wielodzietna (minimum troje dzieci, poniżej 14 roku życia) –  7 punktów
 9. Rodzice lub rodzic, ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 9 punktów.
 10. Dziecko, którego dotyczy wniosek ma rodzeństwo z orzeczoną niepełnosprawnością – 8 punktów.
 11. Dziecko, którego dotyczy wniosek wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratora – 5 punktów.
 12. Dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo uczęszczające do Żłobka – 4 punkty

2. Ujęte w Regulaminie określenia rozumiemy:

 1. rodzic samotnie wychowujący dziecko – nie dotyczy rodzin żyjących w konkubinacie lub pozostających w innych związkach partnerskich.
 2. samotny rodzic:
  – osoba, której sąd powierzył wyłączne prawo do opieki   nad dzieckiem;
  – wdowa/wdowiec;
  – osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w przypadku, gdy drugi rodzic  (którego sąd nie pozbawił wykonywania władzy rodzicielskiej), przebywa w zakładzie karnym.

§ 4

 1. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez co najmniej dwóch lub większej liczby wnioskodawców, o przyjęciu do Żłobka decyduje kolejność złożenia wniosku.
 2. Jeżeli osoba, składająca wniosek, otrzyma większą ilość punktów od osób, które złożyły wniosek wcześniej, wówczas otrzymuje ona wyższe miejsce na liście rezerwowej.

§ 5

Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup wg ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.

§ 6

 1. Nabór dzieci do Żłobka przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Żłobka.
 2. Komisja Kwalifikacyjna składa się z czterech osób, w tym:
  Starszej pielęgniarki – jako przewodniczącej
  Trzech pracowników żłobka – jako członków
 3. O terminie wywieszenia list dzieci przyjętych do Żłobka od września danego roku, informuje się zainteresowanych, poprzez umieszczenie informacji na ten temat na tablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobka.
 4. Rodzice dzieci przyjętych do Żłobka mają obowiązek pisemnego potwierdzenia chęci korzystania ich dziecka z usług Żłobka w terminie ustalonym przez Dyrektora Żłobka.
 5. Brak złożenia potwierdzenia w określonym terminie, skutkuje wykreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych.
 6. Potwierdzenie chęci korzystania z usług Żłobka po wyznaczonym terminie, skutkuje umieszczeniem wniosku na liście rezerwowej na ostatniej pozycji.
 7. Niedopełnienie obowiązku założenia dokumentacji dziecka, skutkuje wykreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych.
 8. Rezygnację z miejsca w Żłobku w przypadku już założonej dokumentacji, składa się pisemnie w siedzibie Żłobka.
 9. Dla dzieci nie przyjętych do Żłobka z powodu braku miejsc, tworzy się listę rezerwową.
 10. Od decyzji o nie przyjęciu dziecka do Żłobka, rodzicom przysługuje prawo odwołania do Burmistrza Gminy Konstancin Jeziorna, za pośrednictwem Dyrektora Żłobka,  w trybie 7 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Żłobku, listy dzieci przyjętych oraz listy rezerwowej.
 11. W ciągu roku, w miarę posiadanych wolnych miejsc, dzieci przyjmowane są do Żłobka wg kolejności z listy rezerwowej.
 12. O decyzji przyjęcia dziecka do Żłobka w ciągu roku, rodzice powiadamiani są telefonicznie.
 13. Jeżeli rodzice nie są zainteresowani korzystaniem z usług Żłobka, odpowiednią adnotację o tym fakcie, umieszcza się w złożonym wniosku a o możliwości przyjęcia dziecka, powiadamia się kolejną osobę z listy rezerwowej.