Zasady odpłatności

Na podstawie Uchwały nr 110/VI/12/2011, miesięczny pobyt dziecka w żłobku wynosi 150 zł.

Dla dzieci nowo przyjętych do żłobka po 15-tym dniu danego miesiąca, została ustalona opłata

w wysokości 50% przewidzianej stawki.

W przypadku uczęszczania do żłobka rodzeństwa, opłatę stałą miesięczną pobiera się w następujący

sposób:

1) Za pierwsze dziecko w wysokości 100%

2) Za drugie dziecko w wysokości 50%

3) Za każde kolejne dziecko w wysokości 25%

Opłata nie podlega zwrotowi bez względu na ilość dni nieobecności dziecka w żłobku.

W żłobku zapewnia się opiekę nad dziećmi do 10 godzin dziennie. Ustala się opłatę w wysokości

20 zł, za każda dodatkową, rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku.

Dodatkowe zniżki dla opłaty stałej:

Dla osób posiadających kartę mieszkańca Gminy Konstancin-Jeziorna, ustala się opłatę stałą

w wysokości 135 zł.

Dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny, ustala się opłatę stałą w wysokości 75 zł.

Opłata za wyżywienie dziecka w żłobku wynosi 10 zł dziennie. Nie ma możliwości opłaty za

poszczególne posiłki, ustalona kwota jest stała i obejmuje wszystkie posiłki dziecka w żłobku. W

przypadku gdy rodzic przyprowadzi dziecko po śniadaniu lub odbierze przed podwieczorkiem, nie jest

zwracana żadna kwota.

Opłata za wyżywienie dziecka podlega zwrotowi w części stanowiącej iloczyn dni nieobecności

dziecka.

Opłaty należy uiszczać do 5-go dnia każdego miesiąca. Rodzice płacą z góry za dany miesiąc,

a ewentualne odpisy za wyżywienie będące skutkiem nieobecności dziecka w żłobku, naliczane są

w kolejnym miesiącu.

Rodzice nie uiszczają opłaty za pobyt dziecka w żłobku w momencie kiedy placówka nie świadczy

usług, z reguły jest to jeden miesiąc wakacyjny.

Na początku każdego miesiąca rodzice dostają wyliczenie należności, jaką powinni uiścić za pobyt

dziecka w placówce. Płatności można dokonywać na konto, gdzie w tytule przelewu należy wpisać

jedynie imię i nazwisko dziecka, a w odbiorcy Gminny Żłobek nr 1.

Nr konta: 19 800 20004 0205 1709 2002 0001

Dodatkowo istnieje możliwość opłaty gotówkowej w siedzibie żłobka. O wyznaczonych dniach, kiedy

opłata jest zbierana, rodzice są informowani stosownymi ogłoszeniami.

W związku z tym, że zdarzają się przypadki nie stosowania terminu płatności (do 5-go dnia każdego

miesiąca), opłaty na konto są przyjmowane w wyjątkowych przypadkach, wyłącznie do 25-go dnia

każdego miesiąca.

Wszelkie niejasności związane z zasadami opłat za pobyt dziecka w żłobku, wyjaśnia dyrektor

placówki.